VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3238/VPCP-KTTH

V/v nhập khẩu linh kiện xe ô khách của Công ty CP Ô Trường Hải

Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Khoa học Công nghệ.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1455/TTr-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 về việc nhập khẩu linh kiện xe ô tô khách từ 10 chỗ ngồi trở lên với thân xe chưa đáp ứng mức độ rời rạc theo quy định của Công ty cổ phần Ô Trường Hải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ý kiến như sau:

 

Giao Bộ Khoa học Công nghệ khẩn trương xem xét giải quyết theo thẩm quyền quy định của pháp luật đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1455/TTr-UBND nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học Công nghệ biết, thực hiện./.

 

(Bản chụp văn bản số 1455/TTr-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi kèm theo)

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Các Bộ: CT, TC, GTVT;

- Công ty CP Ô Trường Hải;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH(3). LT.


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp