TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 641/GSQL-GQ1

V/v thủ tục nhập khẩu thiết bị bay

Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thiết bị Thắng Lợi.

(Số 6 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Trưng, Tp. Nội)

 

Trả lời công văn số 0001-16/TL-TC ngày 20/4/2016 của Công ty Cổ phần thiết bị Thắng Lợi nêu vướng mắc thủ tục nhập khẩu thiết bị bay chụp đo vẽ bản đồ, Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

1.  Về chính sách quản mặt hàng

 

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản tàu bay không người lái các phương tiện bay siêu nhẹ thì: “Các tổ chức, nhân nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái các phương tiện bay siêu nhẹ phải công văn đề nghị Bộ Quốc phòng Bộ Công an chấp thuận trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định.”

 

2.  Về thủ tục nhập khẩu:

 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông số 38/2015//TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quản thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện. Cục Giám sát quản về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 


 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Tân.GQ1 (03b).


 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Minh Hải