TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 872/TXNK-CST

V/v thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề”

Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Ban Quản các dự án Dạy nghề vốn ODA. (Số 1 ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Nội)

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 309/BQLCDA- TCGN ngày 21/04/2016 công văn số 362/BQLCDA-TCGN ngày 05/05/2016 của Ban Quản các dự án Dạy nghề vốn ODA đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề” thuộc dự án “Thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc”. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu ý kiến như sau:

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã công văn số 868/TXNK-CST ngày 13/05/2016 chuyển công văn số 309/BQLCDA-TCGN công văn số 362/BQLCDA-TCGN của Ban Quản các dự án (kèm hồ sơ) để Cục Hải quan TP. Nội xem xét, hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Ban Quản các dự án liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội cung cấp đầy đủ hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể.

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản các dự án Dạy nghề vốn ODA được biết.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan TP. Nội (để phối hợp);

- Lưu: VT, CST (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hưng