ỦY BAN DÂN TỘC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 388 / UBDT - VP135

V/v hướng dẫn địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.


Phúc đáp văn bản số 417 / UBND - VHXH ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc xác định danh sách các xã, thôn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi của tỉnh Kiên Giang năm 2016; qua nghiên cứu Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:


Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ủy ban Dân tộc có văn bản số 1458 / UBDT - VP135 về việc hướng dẫn xác định các xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó quy định:


  • Xã có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447 / QĐ - UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601 / QĐ - UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).


  • Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447 / QĐ - UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68 / QĐ - UBDT ngày 19/3/2014, Quyết định số 601 / QĐ - UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).


Như vậy, năm 2016 tỉnh Kiên Giang có 4 xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi gồm: xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng; xã Phú Lợi, huyện Giang Thành; xã Thạch Yên A, huyện U Minh Thượng; xã Nam Thái, huyện An Biên.


Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang căn cứ thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

  • Bộ Nội vụ;

  • Bộ Tài chính;

  • Website UBDT;

- Lưu: VT. VP 135 (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM


Sơn Phước Hoan