BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1870 / TCT - CS

V/v: áp dụng phương pháp tính thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Onecad Việt Nam

(Phòng 901, Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM)


Trả lời công văn số 001 / CV - 2016 (không đề ngày) của Công ty TNHH Onecad Việt Nam về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;


Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.


Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty TNHH Onecad Việt Nam thành lập năm 2014, Công ty đã áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2014, 2015, trường hợp Công ty có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT từ kỳ tính thuế quý 4 / 2014 đến hết kỳ tính thuế quý 3 / 2015 từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và không phải nộp Mẫu 06 / GTGT . Thời gian áp dụng ổn định phương pháp khấu trừ thuế cho hai năm 2016, 2017.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Onecad Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn