BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 725/QLD-KD

V/v xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang


Cục Quản lý Dược nhận được Đơn hàng số 687/DHG-MK đề ngày 30/12/2015 của Công ty về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện;


Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;


Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;


Căn cứ Giấy phép nhập khẩu số 3077/15 do Bộ Y tế Campuchia cấp ngày 16/12/2015, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:


Đồng ý để Công ty xuất khẩu thuốc theo những nội dung sau:


 1. Tên thuốc:


  1. Viên nang Terpin Codein Fort (Terpin hydrate 200mg, Codein base 10mg); Hộp 10 vỉ x 10 viên: 468.000 viên (Bốn trăm sáu mươi tám nghìn viên).


   • Khối lượng hoạt chất Codein base: 4.680 gam.


  2. Viên nén Hapacol codein (Paracetamol 500mg, Codein phosphate 08mg); Hộp 10 vỉ x 10 viên: 442.700 viên (Bốn trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm viên).


   • Khối lượng hoạt chất Codein phosphate: 3.541,6 gam.

 2. Nhà sản xuất và xuất khẩu:


  • Tên: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang


  • Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam.


 3. Nhà nhập khẩu:


  • Tên: Panaco Ltd.

  • Địa chỉ: No 310 Eo St 284 Sangkat Olympic Khan Chamkamon, Cambodia.


 4. Điều kiện xuất khẩu:

 • Hàng sẽ được xuất khẩu qua Cửa khẩu Sa Mát - Tây Ninh


 • Hàng hóa không được phép chuyển bằng đường bưu điện.


 • Giấy phép này không được trao đổi.


 • Giấy phép có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 16/01/2016.


 • Giấy phép chỉ có giá trị cho một lần xuất khẩu.


Công ty phải thực hiện các quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT, Thông tư số 19/2014/TT-BYT của Bộ Y tế và các quy định về dược có liên quan.


Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Văn phòng TTPC TP & MT;

 • Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sa Mát;

 • Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tất Đạt