VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 800/VPCP-KTTH

V/v hạch toán, phân bổ chi phí trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016


 

Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 17355/BTC-TCDN ngày 23 tháng 11 năm 2015 về việc hạch toán, phân bổ chi phí trả trợ cấp thôi việc cho người lao động tại 15 đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 17355/BTC-TCDN nêu trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện cụ thể.


  2. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đăng ký với cơ quan Thuế việc phân bổ kinh phí trả trợ cấp thôi việc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả trong Báo cáo tài chính năm.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp