TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  340 / GSQL - GQ3 

V/v vướng mắc trên Hệ thống quản lý phương tiện vận tải XNC đường bộ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.


Trả lời công văn số  270 / HQLC - NV  ngày 29/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan hiện đang phối hợp Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan để xử lý vướng mắc nêu tại công văn số  270 / HQLC - NV  dẫn trên và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT&TK HQ (để p/h t/h);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha