TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  364 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.


Trả lời công văn số  467 / HQĐNa - GSQL  ngày 10/3/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị xác minh chữ ký trên C/O mẫu E163306017700001 cấp ngày 18/1/2016 và E163306017700002 cấp 1/2/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha