BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1580 / BYT - BH 

V/v thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng CNTT (lần 2)

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Sở Y tế các  tỉnh / thành  phố trực thuộc Trung ương


Ngày 15/01/2016, Bộ Y tế đã có Công văn số  257 / BYT - BH  về việc thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kết nối, liên thông dữ liệu thanh toán bảo hiểm y tế. Theo thống kê đến ngày 22/3/2016 đã có 54 Sở Y tế thực hiện khai báo số liệu nhưng mới đạt 26% trên tổng số cơ sở khám, chữa bệnh; có 9 Sở Y tế chưa thực hiện khảo sát gồm: Sở Y tế An Giang, Hà Nam, Khánh Hòa, Lai Châu, Ninh Thuận, Quảng Nam, Tây Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái.


Để bảo đảm tiến độ triển khai Kế hoạch số  193 / KH - BYT  ngày 17/3/2016 của Bộ Y tế về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2016, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh (kể cả ngoài công lập) và các Trung tâm y tế huyện thực hiện khai báo đầy đủ số liệu theo yêu cầu tại phụ lục đính kèm Công văn số  257 / BYT - BH  tại địa chỉ http: / / khaosatcntt .moh.gov.vn/ trước ngày 31/3/2016.


(Hỗ trợ kỹ thuật liên hệ SĐT: 091 345 8962; Hỗ trợ nghiệp vụ liên hệ SĐT:  0916813283 / 0936334484 . Email: cnttbhyt@gmail.com).


Trân trọng cám ơn.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
Tống Thị Song Hương