TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  455 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc trên C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh


Tiếp theo công văn số  1554 / GSQL - TH  ngày 7/12/2015 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời công văn số  1891 / HQHT - NV  ngày 27/11/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xác minh mẫu dấu, chữ ký trên các C/O mẫu D số tham chiếu 20155057544 cấp ngày 19/10/2015 của Singapore, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số  1122 / TCHQ - GSQL  ngày 5/2/2016 về việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tính hợp lệ của C/O theo quy định. Theo đó, trường hợp không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo trên C/O cũng như xuất xứ thực tế của lô hàng thì xem xét chấp nhận C/O và thực hiện tính thuế theo quy định.


Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn