ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2162 / UBND - XDGT 

V/v sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (đèn LED) trong hệ thống chiếu sáng công cộng của Thành phố

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương;

Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị HN;

Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn;

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới;

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội;

UBND các quận, huyện, thị xã.


Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Nghị định số  21 / 2011 / NĐ - CP  ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Kế hoạch số  47 / KH - UBND  ngày 01/3/2016 thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2016,


Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:


  1. Đối với các dự án lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố, bao gồm dự án độc lập hoặc các hạng mục chiếu sáng công cộng nằm trong dự án xây dựng, cải tạo đường giao thông, khu đô thị được duyệt năm 2015 và 2016, chưa triển khai thi công; yêu cầu các Sở, các Ban quản lý, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các dự án được giao làm chủ đầu tư, nếu trong thiết kế vẫn sử dụng nguồn sáng truyền thống (đèn sợi đốt, halogen, SON, MAIH, compact huỳnh quang ...) thì phải chuyển sang sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng (đèn LED).


  2. Đối với công tác duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng: yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã ưu tiên sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng (đèn LED) để thay thế đối với các tuyến phố, khu vực có hệ thống chiếu sáng đã xuống cấp; chỉ sử dụng nguồn sáng truyền thống loại tiết kiệm năng lượng (compact huỳnh quang, MAIH, SON) khi thay lẻ các đèn bị cháy, hỏng. Tuyệt đối không sử dụng bóng đèn sợi đốt và halogen trong hệ thống chiếu sáng công cộng.


  3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt, sử dụng các loại đèn LED đảm bảo chất lượng, có kinh phí đầu tư hợp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chiếu sáng và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập các dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo chỉnh trang, duy tu, duy trì trên địa bàn Thành phố có liên quan đến hệ thống chiếu sáng công cộng; tổ chức lập và thực hiện các biện pháp cần thiết để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng công cộng của Thành phố./.Nơi nhận:

  • Chủ tịch UBND TP; (để b/c)

  • PCT UBND TP N.T.Hùng;

  • VPUBTP: CVP, PCVP L.Q. Huy,

    các phòng: XDGT, TH;

  • Lưu: VT, XDGTQuyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thế Hùng