BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 618  / BXD - HĐXD 

V/v cấp giấy phép xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016.


Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số  06 / TTr - C .Ty ngày 06/01/2016 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An về việc đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà sản xuất thuốc đông dược GMP-WHO. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số  10 / 2013 / TT - BXD  ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì công trình nhà sản xuất thuốc đông dược GMP-WHO thuộc cấp đặc biệt. Tuy nhiên, ngày 01/01/2015 Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực. Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và Thông tư thay thế Thông tư số  10 / 2013 / TT - BXD  ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An xem xét cấp giấy phép xây dựng cho công trình nêu trên theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nghiên cứu, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • C.ty CP Dược vật tư y tế Nghệ An;

  • Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh