TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 18349 / CT - HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Chi Cục thuế Huyện Sóc Sơn.


Trả lời công văn số 461 / CCT - TTHTr ngày 07/3/2016 của Chi Cục thuế Huyện Sóc Sơn hỏi về tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ) mà những người này trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không?. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC và Điều 1 Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh

nghiệp.


  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

    1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các

trường hợp sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên. Đối với khoản chi tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ) mà những người này trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • CCT Sóc Sơn;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn