BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3477 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại và xử lý thuế mặt hàng Cetaphil Gen Skin Clearser

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  307 / HQHCM - STQ  ngày 04/02/2016 của Cục Hải quan TP. HCM đề nghị xác định thống nhất mã số phân loại mặt hàng có tên khai báo: “Mỹ phẩm làm sạch da - Cetaphil Gen Skin Clearser 125 ml” do Công ty TNHH TM và Dược phẩm Sang nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về phân loại: Căn cứ Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011; Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013.


    Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa (Chi nhánh TP.HCM) và ý kiến của Trung tâm PTPL tại Tờ trình Tổng cục số  93 / TTr - PTPL  ngày 6/11/2014, thì mặt hàng có tên khai báo là “Mỹ phẩm làm sạch da - Cetaphil Gentle Skin Clearser 125 ml” có kết quả phân tích là chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, công dụng làm sạch và làm mềm da thành phần gồm Cetyl alcohol; Stearyl alcohol; Methyl Paraben, Sodium Lauryl sulfate, Propylene glycol,... đã đóng gói bán lẻ, thuộc mã số 3401.30.00 “- Các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


  2. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu để phân loại theo quy định. Tiến hành rà soát việc phân loại mặt hàng trên, trường hợp đã phân loại mặt hàng trên chưa đúng quy định nếu có sai sót thì tiến hành thu đúng, thu đủ số thuế theo quy định


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

  • Cục Kiểm tra STQ;

  • Trung tâm PTPL HH XNK;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái