TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 532 / GSQL - TH

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.


Trả lời công văn số 609 / HQTN - NV ngày 13/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc liên quan đến chữ ký của người có thẩm quyền trên các C/O mẫu E có số tham chiếu E163311004270003 Cấp ngày 16/3/2016, E163311004270004, cấp ngày 25/3/2016 và

E162111000440008 cấp ngày 26/2/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn