TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 538 / GSQL - TH

V/v vướng mắc C/O mẫu E, AK

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số 2672 / HQHP - GSQL ngày 14/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc các C/O mẫu E và AK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Đối với các C/O mẫu E có số tham chiếu E163333384060002 cấp ngày 14/3/2016 và E16330123657003 cấp ngày 21/3/2016:


  Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


 2. Đối với C/O mẫu AK:


 • Căn cứ tại Điều 9, Điều 10 Thông tư 20 / 2014 / TT - BCT :


  + Để được hưởng ưu đãi thuế quan, tại thời Điểm làm thủ tục nhập khẩu, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu C/O;


  + C/O phải được nộp cho cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày cấp;


 • Theo quy định tại Thông tư số 45 / 2007 / TT - BTC ngày 7/5/2007, CO phải được nộp tại thời Điểm đăng ký tờ khai, Trong trường hợp chưa có C/O để xuất trình, CO thể chậm nộp C/O nhưng phải có văn bản đề nghị được chậm nộp khi đăng ký tờ khai hải quan.


Đối với trường hợp nêu tại công văn dẫn trên của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, tại thời Điểm đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không nộp C/O và không có công văn xin chậm nộp. Do vậy, cơ quan Hải quan không có căn cứ để chấp nhận cho doanh nghiệp được nộp bổ sung C/O mẫu AK.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn