BỘ CÔNG THƯƠNG

TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 998 / TCNL - KHCN

V/v sử dụng kết quả kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Công ty HP PPS Asia Pacific Pte Ltd (HP Inc.)

- Cục Giám sát quản lý về Hải quan


Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Tổng cục Năng lượng nhận được Công văn số 403 / GSQL - GQ1 ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc sử dụng kết quả kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu cho sản phẩm màn hình mang thương hiệu HP kèm theo văn bản ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Công ty HP PPS Asia Pte Ltd. (Công ty). Sau khi nghiên cứu nội dung liên quan, Tổng cục Năng lượng có ý kiến trả lời như sau:

Chất lượng và đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nhập khẩu được quyết định bởi hợp đồng / đơn đặt hàng của các đơn vị nhập khẩu đối với nhà cung cấp. Đồng thời, tùy thuộc vào thị trường quốc gia nhập khẩu, nhà cung cấp sẽ phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia đó. Do đó, việc sử dụng kết quả thử nghiệm đại diện cho chất lượng hàng hóa khi đạt được các yêu cầu sau:

  • Chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn / quy chuẩn kỹ thuật hiện hành

  • Phiếu thử nghiệm phải đảm bảo tính độc lập khách quan và do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định ban hành

  • Phương pháp lấy mẫu thử nghiệm phải phù hợp quy định và đảm bảo đại diện cho lô hàng hóa nhập khẩu.

Để đảm bảo các yếu tố nêu trên, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 28 / 2012 / TT - BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Tiêu chuẩn TCVN 7790-1:2007 (ISO 2859-1:1999).

Tổng cục Năng lượng thông báo để Công ty biết và thực hiện theo quy định của pháp luật. Các thông tin chi tiết, làm rõ đề nghị liên hệ: Vụ khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, KHCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Đặng Hải Dũng