VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2788 / VPCP - KTTH 

V/v ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Minh Long I.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Công văn số  643 / UBND - KTTH  ngày 08 tháng 3 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số  4503 / BTC - CST  ngày 05 tháng 4 năm 2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo, giải quyết về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long I theo quy định của pháp luật hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp