BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3497 / TCHQ - GSQL 

V/v C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Tiếp theo công văn số  2691 / TCHQ - GSQL  ngày 04/04/2016 dẫn Cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất về kiểm tra tính hợp lệ C/O mẫu AANZ, căn cứ trên thông báo từ Ban thư ký của ASEAN về việc Philippines sử dụng C/O mẫu AANZ theo hình thức cũ đến hết tháng 4 năm 2016, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:


Cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu AANZ do Philippines phát hành theo hình thức cũ (quy định tại Thông tư số  33 / 2009 / TT - BCT)  đến hết ngày 30/4/2016. Kể từ ngày 1/5/2016, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu AANZ được cấp đúng theo quy định tại Thông tư số  31 / 2015 / TT - BCT .


Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ trên nội dung hướng dẫn trên để thực hiện thống nhất./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh