VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2995 / VPCP - KTTH 

V/v xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho các địa phương

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2016


 Kính gửi: -Bộ Tài chính;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  5892 / BTC - TCDT  ngày 29 tháng 4 năm 2016 về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính; đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chủ động cấp phát gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng của tình trạng cá chết bất thường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTg (để b/c);

  • UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: V.III, KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp