CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC, PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ KHUNG PHÁP LÝ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015


Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số  20 / TTr - BTC  ngày 02 tháng 3 năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN ký ngày 26 tháng 8 năm 2015.


Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.


Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư trên./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, TH;

  • Lưu: VT, QHQT (3).đh

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Xuân Phúc