BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1798 / LĐTBXH - PC

V/v đề xuất các dự án luật, pháp lệnh giai đoạn 2016-2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ


Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, để chuẩn bị nội dung làm việc giữa Bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội về bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, năm 2017 và dự kiến các năm tiếp theo (2016-2021). Đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chuẩn bị:


 1. Các dự án luật, pháp lệnh đã đăng ký năm 2016, 2017


  • Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


  • Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động.


   Báo cáo cập nhật và hoàn thiện Hồ sơ trình theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và năm 2015 và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/5/2016.


 2. Các dự án luật, pháp lệnh khác


  • Khẳng định lại việc đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh giai đoạn 2018 - 2021 và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/5/2016.


 3. Hồ sơ trình phải đảm bảo đầy đủ theo quy định


Theo Điều 31 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) quy định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được xây dựng hàng năm, tuy nhiên để đảm bảo công tác chuẩn bị xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm do Bộ đề xuất được thông suốt. Các đơn vị có kế hoạch chủ động xây dựng Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh để trình Quốc hội quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại kỳ họp thứ nhất của năm trước. Hồ sơ để Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình gồm:


 • Tờ trình đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó phải nêu rõ: sự cần thiết ban hành luật, pháp lệnh; mục đích, quan điểm xây dựng luật, pháp lệnh; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của luật, pháp lệnh; mục tiêu, nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do của việc lựa chọn; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành luật, pháp lệnh sau khi được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua; thời gian dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh;

 • Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh;


 • Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh;


 • Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác; bản chụp ý kiến góp ý;


 • Đề cương dự thảo luật, pháp lệnh.


Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị và bố trí dự họp với Bộ trưởng (dự kiến vào đầu tháng 6, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

 • Lưu VT, VPC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ


Hà Đình Bốn