BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 7212 / QLD - MP

V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công ty TNHH Kangzen-Kenko Việt Nam

(Địa chỉ: số 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)


Căn cứ Thông tư số 06 / 2011 / TT - BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;


Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 24/3/2016 đối với Công ty TNHH Kangzen-Kenko Việt Nam;


Cục Quản lý Dược thông báo:


 1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 02 sản phẩm mỹ sau:  STT


  Tên sản phẩm

  Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp


  Ngày cấp


  Tên, địa chỉ Công ty sản xuất


  1


  Nina Karen Magic Cream Blush on - Sweet Pink


  105224/14/CBMP-QLD


  29/10/2014

  S&J International Enterprises Public Co.,Ltd. (Địa chỉ: 600 / 4 Moo 11, Sakaphiban 8 Road, Nongkharm, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand)


  2


  Kristine Ko- Kool Pearl Enrich Mask


  106344/15/CBMP-QLD


  07/01/2015

  Biorg Max Biotechnology Co.,Ltd (Địa chỉ: No. 133, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C).

  • Tên, địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Kangzen-Kenko Việt Nam (Địa chỉ: số 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).


   Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm vi phạm về ghi nhãn.

 2. Công ty TNHH Kangzen-Kenko Việt Nam phải:


  • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.


  • Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/06/2016.


 3. Sở Y tế tỉnh Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH Kangzen-Kenko Việt Nam, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.


 4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • CT. Trương Quốc Cường (để b/c);

 • Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;

 • Trang TTĐT Cục QLD;

 • Lưu: VT, TTr, MP (Q).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đỗ Văn Đông