BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4285 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 449 / HQKH - NV ngày 10/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kiến nghị vướng mắc về việc xử lý nợ thuế đối với Công ty TNHH Toàn Hưng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tại nội dung công văn số 449 / HQKH - NV nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến chỉ đạo nhưng không nêu cụ thể vấn đề cần được chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và không có ý kiến đề xuất. Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang