BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  6472 / BTC - CST 

V/v miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng


Trả lời công văn số  385 / 2016 / TĐT - CV  ngày 23/3/2016 của trường Đại học Tôn Đức Thắng xin miễn các khoản thuế về nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


 1. Về thuế nhập khẩu


  1. Về đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị “hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện đi kèm”:


   Tại Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 100786948400 ngày 22/3/2016 của Trường đại học Tôn Đức Thắng, mặt hàng “hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện đi kèm” đã được kê khai vào mã hàng 9022.12.00, mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.


  2. Về đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với tất cả trang thiết bị nhập khẩu của trường Đại học Tôn Đức Thắng:


  • Tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu quy định: “Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho quốc phòng; an ninh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại khoản 13 Điều 12 Nghị định này) được xét miễn thuế nhập khẩu”.


  • Tại khoản 3 Điều 107 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định các trường hợp được xét miễn thuế: “Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục, đào tạo theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt”.


   Do đó, trường hợp các trang thiết bị nhập khẩu của trường Đại học Tôn Đức Thắng là hàng hóa chuyên dùng trực tiếp phục vụ giáo dục và đào tạo thì thuộc trường hợp được xét miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số  87 / 2010 / NĐ - CP ; thủ tục xét miễn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC .

 2. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

 1. Về đề nghị miễn thuế GTGT và thuế TTĐB đối với thiết bị “hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện đi kèm”:

  • Luật thuế GTGT không quy định miễn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ.


  • Theo quy định tại khoản 17 Điều 5 Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Luật số  31 / 2013 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, khoản 17 Điều 5 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì vậy, trường hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhập khẩu hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện kèm để sử dụng làm phương tiện giảng dạy và thực hành cho sinh viên của trường không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


  • Về thuế suất thuế GTGT: Theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT thì “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 5%. Bộ Tài chính đã có công văn số  1317 / BTC - CST  ngày 25/01/2013 hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm. Theo đó, trường hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhập khẩu hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện kèm và đã có văn bản cam kết ngày 21/3/2016 về việc sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện kèm này làm phương tiện giảng dạy và thực hành cho sinh viên của trường thì hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện kèm theo này thuộc đối tượng chịu thuế suất GTGT là 5%.


  • Thiết bị “hệ thống chụp cắt lớp vi tính và linh kiện đi kèm” nhập khẩu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng không thuộc đối tượng nộp thuế TTĐB.

 2. Về việc miễn thuế GTGT và thuế TTĐB đối với tất cả trang thiết bị nhập khẩu của trường Đại học Tôn Đức Thắng: Đề nghị trường căn cứ thực tế mặt hàng nhập khẩu và quy định của pháp luật thuế GTGT, thuế TTĐB có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để thực hiện.


Bộ Tài chính trả lời để Trường đại học được biết và thực hiện./.



Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

 • Vụ Pháp chế; TCHQ;

 • Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG



Lưu Đức Huy