TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  657 / GSQL - GQ3

V/v nhập khẩu xe ô tô của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Trả lời công văn số  1062 / HQBRVT - GSQL  ngày 14/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản trao đổi hoặc làm việc trực tiếp với Công an TP Vũng Tàu (nơi cấp hộ khẩu cho Việt kiều), nếu địa chỉ cư trú ở nước ngoài của Việt kiều trong hồ sơ cấp hộ khẩu và hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô phù hợp với nhau thì thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển theo thẩm quyền.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha