TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  659 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Trả lời công văn số  1454 / HQHN - GSQL  ngày 11/5/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc các C/O mẫu E số tham chiếu E161100315260063 cấp 19/4/2016 và E161100315260062 cấp ngày 19/4/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha