TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  660 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  1117 / HQHCM - GSQL  ngày 6/5/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị xác minh chữ ký trên các C/O mẫu E có số tham chiếu E1633333651400397, E163333365140040 cấp ngày 8/4/2016 và E163310002760024 cấp ngày 20/4/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan cần gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha