BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4353 / BCT - TTTN

V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu


Căn cứ Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP );


Căn cứ Thông tư liên tịch số 39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC );


Căn cứ Quyết định số 53 / 2012 / QĐ - TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;


Căn cứ công văn số 17444 / BTC - QLG ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở;


Căn cứ Luật số 70 / 2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;


Căn cứ Thông báo số 19 / TB - VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;


Căn cứ Thông báo số 76 / TB - BTC ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc chi phí kinh doanh định mức xăng E5;


Căn cứ công văn số 4536 / BTC - QLG ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở;


Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2016 đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2016 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư liên tịch số 39 / 2014 / TTLT - BCT-BTC;


Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:Mặt hàng


Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày1 05/5/2016

(đồng / lít ,kg)


Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng / lít , kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (đồng / lít ,kg)


Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92

16.225

16.468

+243

+1,50

2. Xăng E5

15.748

15.987

+239

+1,52

3. Dầu điêzen 0.05S

11.869

12.146

+277

+2.34

4. Dầu hỏa

10.484

10.676

+192

+1,83

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

8.183

8.473

+290

+3,54

image src="4353_BCT_TTTN_2016_Vv_Dieu_hanh_kinh_doanh_xang_dau / Image_001 .png" height="1" width="9">

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:


 1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu


  1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.


  2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:


   • Xăng khoáng: 639 đồng / lít ;


   • Xăng E5: 672 đồng / lít ;


   • Dầu điêzen: 846 đồng / lít ;


   • Dầu hỏa: 1.029 đồng / lít ;


   • Dầu madút: 323 đồng / kg .


 2. Giá bán xăng dầu


  Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:


  • Xăng RON 92: không cao hơn 15.829 đồng / lít ;


  • Xăng E5: không cao hơn 15.315 đồng / lít ;

  • Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 11.300 đồng / lít ;


  • Dầu hỏa: không cao hơn 9.647 đồng / lít ;


  • Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 8.150 đồng / kg .


 3. Thời gian thực hiện


 • Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2016.


 • Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2016.


 • Kể từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương

- Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư liên tịch số 39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC .


Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ Công Thương (b / c) ;

 • Lãnh đạo Bộ Tài chính (b / c) ;

 • Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);

 • Cục Quản lý thị trường (BCT);

 • Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);

 • Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Lộc An

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*

(05/5/2016 - 19/5/2016)TT


Ngày


X92


Dầu hỏa


Do0,05


FO 3,5S

VCB mua CK


VCB bán

1

5/5/16

53.320

52.360

52.000

216.960

22,255

22,325

2

6/5/16

52.190

51.090

50.960

209.670

22,255

22,325

3

7/5/16

4

8/5/16

5

9/5/16

53.090

52.140

52.150

217.030

22,255

22,325

6

10/5/16

51.410

50.690

50.810

207.100

22,255

22,325

7

11/5/16

52.020

51.900

52.310

213.170

22,255

22,330

8

12/5/16

55.800

54.200

54.900

227.920

22,255

22,340

9

13/5/16

55.750

53.840

54.350

225.720

22,255

22,340

10

14/5/16

11

15/5/16

12

16/5/16

57.280

55.360

55.610

231.500

22,260

22,335

13

17/5/16

57.690

56.330

56.020

230.330

22,260

22,335

14

18/5/16

58.050

56.750

56.220

227.180

22,260

22,335

15

19/5/16

57.000

56.010

55.740

223.040

22,260

22,345

Bquân

54.873

53.697

53.734

220.875

22,257

22,333

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).


image src="4353_BCT_TTTN_2016_Vv_Dieu_hanh_kinh_doanh_xang_dau / Image_002 .png" height="1" width="205">

1,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300 đồng / lít xăng khoáng, 0 đồng / lít xăng E5, 300 đồng / lít điêzen, 300 đồng / lít dầu hỏa, 300 đồng / kg dầu madút.