THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 842 / TTg - KTTH

V/v bảo lãnh khoản vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án đường dây 500 KV Trung tâm điện lực Vĩnh Tân-rẽ Sông Mây-Tân Uyên

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương;

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 5065 / BTC - QLN ngày 13 tháng 4 năm 2016 về việc bảo lãnh khoản vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án đường dây 500 KV Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây- Tân Uyên (dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


 1. Phê duyệt bảo lãnh cho dự án với các điều kiện:


  • Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) chịu trách nhiệm đảm bảo thu xếp đủ vốn chủ sở hữu cho dự án theo quy định, phù hợp với tiến độ triển khai Dự án.


  • Đăng ký tài sản đảm bảo đối với tài sản hình thành từ vốn vay được Chính phủ bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số 15 / 2011 / NĐ - CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và văn bản hướng dẫn liên quan.


  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giám sát, thúc đẩy việc triển khai các dự án nguồn điện có ảnh hưởng đến dự án đúng tiến độ để đảm bảo nguồn thu cho dự án đường dây truyền tải; giám sát việc NPT thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, sử dụng và bố trí nguồn vốn trả nợ khoản vay nước ngoài. Trường hợp NPT không đảm bảo cân đối nguồn trả nợ, EVN có trách nhiệm cân đối nguồn đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn với tư cách Công ty mẹ và có văn bản cam kết với Bộ Tài chính.


  • Mức phí bảo lãnh là 0, 25% / năm tính trên dư nợ của khoản vay bảo lãnh.


 2. NPT chịu trách nhiệm:


  • Tổ chức thực hiện dự án bảo đảm hiệu quả; đúng tiến độ đã dự kiến;


  • Cân đối nguồn, đảm bảo trả nợ khoản vay nước ngoài cho dự án đầy đủ, đúng hạn trong mọi trường hợp.


  • Quản lý các chi phí đầu tư, rủi ro về biến động tỷ giá và biến động lãi suất vay.

 3. Giao Bộ Công Thương giám sát và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lưới điện và các dự án nguồn điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đúng thời hạn đã được phê duyệt; giám sát chặt chẽ tình hình tài chính của EVN và NPT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp EVN và NPT gặp khó khăn tài chính.


 4. Việc xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá của NPT thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2239 / VPCP - KTTH ngày 04 tháng 4 năm 2016.


 5. Phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng tín dụng không ràng buộc có bảo hiểm NEXI vay các ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng BNP Paribas làm ngân hàng đại lý.


 6. Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, các Phó TTg;

 • Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;

 • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg; các Vụ: KTN, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Xuân Phúc