TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  29342 / CT - HTr

V/v voucher điện tử.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Trung tâm thông tin di động Vietnamobile - Chi nhánh công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, Số 7 Chùa Bộc, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

Mã số thuế: 0101189672-004


Trả lời công văn số  66 / VNM  ngày 18/02/2016 và công văn số  147 / VNM  ngày 10/4/2016 của Trung tâm thông tin di động Vietnamobile - Chi nhánh công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (sau đây gọi là Trung tâm TTDĐ Vietnamobile) hỏi về chính sách thuế TNDN, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:


  • Căn cứ Nghị định số  37 / 2006 / NĐ - CP  ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


  • Căn cứ Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/5/2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ.


  • Căn cứ Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  và Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC)  quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Căn cứ các quy định trên, do Trung tâm TTDĐ Vietnamobile không gửi kèm hồ sơ cụ thể, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:


Trường hợp Trung tâm TTDĐ Vietnamobile thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng theo đúng quy định tại Nghị định số  37 / 2006 / NĐ - CP  nêu trên, quà tặng cho khách hàng là các “voucher” điện tử (phiếu mua hàng điện tử có mệnh giá bằng tiền) để mua hàng tại các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng được chỉ định thì:


+ Khi Trung tâm TTDĐ Vietnamobile mua “voucher” điện tử của các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng thì chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa nên các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng chưa phải lập hóa đơn GTGT mà lập chứng từ thu. Căn cứ mục đích chi tiền, Trung tâm TTDĐ Vietnamobile lập chứng từ chi theo quy định.


+ Khi kết thúc chương trình khuyến mại, Trung tâm TTDĐ Vietnamobile căn cứ vào hợp đồng (thỏa thuận) khuyến mại, chứng từ thanh toán cho các trung tâm điện máy, siêu thị, cửa hàng và hồ sơ chứng minh hoạt động tặng “voucher” điện tử cho khách hàng để hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm TTDĐ Vietnamobile được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra thuế số 3;

  • Phòng pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn