TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31035 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Bà Nông Hoàng Thanh Thủy

(Địa chỉ: Số 43, ngách  75 / 173  Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà quận Ba Đình, TP Hà Nội.

MST: 8058075575)


Trả lời công văn không số ngày 18/04/2016 của bà Nông Hoàng Thanh Thủy hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


 • Căn cứ Thông tư số  28 / 2011 / TT - BTC  ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số  85 / 2007 / NĐ - CP  ngày 25/5/2007 và Nghị định số  106 / 2010 / NĐ - CP  ngày 28/10/2010 của Chính phủ.


  + Tại Điểm b.3 Khoản 6 Điều 14 Chương II quy định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:


  “b.3) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.


    1. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.


    2. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương; tiền công từ hai nơi trở lên:


 • + Nếu cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó.


  + Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú...”


 • Căn cứ Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ.


+ Tại Điểm c.2.1 Khoản 2 Điều 16 Chương II quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:


“c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế


c.2.1) Đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương; tiền công


- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)...”


 • Căn cứ Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số  71 / 2014 / QH13  và Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.


  + Tại Khoản 3 Điều 21 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:


  “c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế  c.2.3) Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)…”


 • Căn cứ tại Điểm 3.2 Mục V Công văn số  230 / TCT - TNCN  của Tổng cục Thuế ban hành ngày 17/01/2012 về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011:


“3.2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.3, Khoản 6, Điều 14 Thông tư số  28 / 2011 / TT - BTC  ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và lưu ý một số điểm sau:


 • Trường hợp cá nhân quyết toán thuế tại nơi cư trú là Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú.


 • Trường hợp thay đổi đơn vị làm việc trong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan quan quản lý đơn vị chi trả cuối cùng”


- Căn cứ Điểm 3.2.3 Mục VI Công văn số  187 / TCT - TNCN  của Tổng cục Thuế ban hành ngày 15/01/2013 về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012:


“3.2.3. Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% hoặc 20% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)”


Căn cứ quy định trên, trường hợp trong năm 2011, bà Nông Hoàng Thanh Thủy có thay đổi đơn vị làm việc trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân là cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng nếu cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân; nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).


Trường hợp trong năm 2012, năm 2014, năm 2015 Bà Nông Hoàng Thanh Thủy chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công mà đơn vị chi trả đã khấu trừ 10% thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân là Chi cục Thuế nơi bà Nông Hoàng Thanh Thủy cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).


Nếu còn vướng mắc, đề nghị Bà Nông Hoàng Thanh Thủy liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế TP Hà Nội (Liên hệ đồng chí Lê Tuấn Anh - Phó trưởng phòng, số điện thoại 0904.011.099 hoặc trực tiếp tại địa chỉ G23-24 đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để được hướng dẫn.


Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Bà Nông Hoàng Thanh Thủy được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Thu nhập cá nhân;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn