TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31298 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị

(Địa chỉ: Số 1 ngõ 78 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội.

MST: 0100106024)


Trả lời công văn số  162 / CTCS  đề ngày 19/4/2016 của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:


+ Tại Khoản 12 Điều 4 Chương I quy định về đối tượng không chịu thuế.


+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:


“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. ...”


Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng với Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị để thực hiện hoạt động thanh thải, sắp xếp các đường dây đi nổi trên hệ thống cột đèn chiếu sáng thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất 10%.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị biết để thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KT3;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn