TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 31301 / CT - HTr

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam

Địa chỉ: Km1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội MST: 0102599872


Trả lời công văn số GLVN / FIN / 1 .01/YS/HTD/1903/15 đề ngày 27/11/2015, công văn số GLVN / FIN / 1 .01/YS/HTD/1902/15 đề ngày 12/01/2016, công văn giải trình, bổ sung tài liệu số GLVN / FIN / 1 .01/YS/HTD/0029/16 đề ngày 20/01/2015 của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về lập hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:


+ Tại Điều 7 quy định giá tính thuế GTGT.


+ Tại Điều 11 quy định thuế suất thuế GTGT 10%.


+ Tại Điều 14, Điều 15 quy định nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.


 • Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39 / 2014 / TT - BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51 / 2010 / NĐ - CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04 / 2014 / NĐ - CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.


 • Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế.


  Căn cứ các quy định trên, căn cứ nội dung trình bày và hồ sơ Công ty cung cấp:


 • Đối với Dự án công trình di chuyển đường dây truyền tải điện:


  Khi thực hiện bàn giao công trình, Công ty lập hóa đơn GTGT, thuế suất thuế GTGT 10% và kê khai, nộp thuế theo quy định.


  Về giá tính thuế và đối tượng nhận hóa đơn GTGT, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Tài chính để xác định cụ thể.

 • Đối với Dự án khu B thuộc Dự án đầu tư phát triển Công viên Yên Sở:


Theo trình bày của Công ty thì Công ty được UBND TP Hà Nội giao làm chủ đầu tư Dự án đầu tư phát triển Công viên Yên Sở, nhưng do gặp khó khăn nên UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho Công ty dừng triển khai dự án khu B để xem xét lựa chọn chủ đầu tư khác, tuy nhiên do Công ty đã triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến dự án khu B nên phát sinh thuế GTGT đầu vào đã thực hiện kê khai khấu trừ.


Trong thời gian chờ UBND TP Hà Nội có quyết định giao chủ đầu tư khác thực hiện dự án khu B, Công ty chưa phải thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai theo thực tế phát sinh và đáp ứng điều kiện khấu trừ. Khi chuyển giao cho đơn vị khác để tiếp tục thực hiện dự án hoặc thanh quyết toán với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công ty thực hiện lập hóa đơn, tính thuế GTGT theo quy định.
Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng KTT số 1 để được hướng dẫn./


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng KT thuế số 1;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn