BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4490 / TCHQ - TXNK

V/v xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 482 / HQTN - NV ngày 25/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc xét miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, nguyên liệu bị hỏa hoạn của Công ty TNHH Park Corp Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.


Theo quy định tại Thông tư 237 / 2009 / TT - BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT).


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ của Công ty TNHH Park Corp Việt Nam đã nộp cho cơ quan hải quan, các quy định về điều kiện hồ sơ, thủ tục, trình tự miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT tại Thông tư 237 / 2009 / TT - BTC để xem xét, giải quyết việc miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn cho doanh nghiệp.
Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái