TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  675 / GSQL - TH 

V/v hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa gửi ngoại quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Bắc Kỳ.

(Đ/c: Phòng 611, tòa nhà mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Trả lời công văn số  62 / 2016 / CV - BK  ngày 18/5/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư Bắc Kỳ về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu gỗ ván bóc nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu đi nước thứ ba, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 83, Điều 85, Điều 86, Điều 87, Điều 88 Nghị định  08 / 2015 / NĐ -  CP ngày 21/1/2015, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số  40 / 2013 / TT - BNNPTNT  ngày 5/9/2013 và Thông tư số  04 / 2015 / TT - BNNPTNT  ngày 15/2/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trường hợp mặt hàng gỗ ván bóc (mã HS: 44089000) không thuộc diện quản lý chuyên ngành (hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành nhưng đã được cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép nhập khẩu, xuất khẩu) thì được phép đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để thực hiện các dịch vụ phân loại phẩm cấp, đóng gói sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 91 Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty Cổ phần đầu tư Bắc Kỳ được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha