TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  687 / GSQL - GQ1 

V/v vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu dăm gỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.


Trả lời công văn số  444 / HQQNg - NV  ngày 12/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về vướng mắc thủ tục hải quan đối với các tờ khai xuất khẩu dăm gỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về việc hủy tờ khai: Căn cứ quy định về các trường hợp hủy tờ khai hải quan tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH SXTM Bình An Phú phát sinh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất, ngày đăng ký tờ khai là ngày 31/12/2015, hàng hóa xuất khẩu đã được đưa vào khu vực giám sát hải quan từ ngày 14/01/2016 (chưa quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai), đồng thời doanh nghiệp không có yêu cầu hủy tờ khai, do vậy trường hợp của Công ty TNHH SXTM Bình An Phú không thuộc trường hợp phải hủy tờ khai hải quan.


  2. Về việc áp dụng chính sách thuế: Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 26 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan được áp dụng các chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai. Do đó, tờ khai xuất khẩu của Công ty TNHH SXTM Bình An Phú đã được làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký nên được áp dụng chính sách thuế có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn