TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 688 / GSQL - GQ1

V/v quyết toán tờ khai TNTX

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 03 / 2016 / ADMHQ - CV ngày 10/5/2016 của Công ty TNHH ADM21 Việt Nam về đề nghị giải đáp vướng mắc quyết toán tờ khai tạm nhập đối với bao bì quay vòng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Nội dung vướng mắc nêu tại công văn số 03 / 2016 / ADMHQ - CV dẫn trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa (Chi cục Hải quan Ninh Bình), do vậy, Cục Giám sát quản lý chuyển nội dung vướng mắc của Công ty TNHH ADM21 Việt Nam để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu hướng dẫn doanh nghiệp và báo cáo kết quả về Tổng cục (qua Cục GSQL). Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.


Cục GSQL có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết, thực hiện./.


(Gửi kèm công văn số 03 / 2016 / ADMHQ - CV ngày 10/5/2016 của Công ty TNHH ADM21 Việt Nam)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Công ty TNHH ADM21 Viẹt Nam (thay t / lời) ; (Đ/c: Lô C5, KCN Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình)

  • Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Anh Tuấn