TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  691 / GSQL - TH

V/v xác minh C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu


Trả lời công văn số  1113 / HQBRVT - GSQL  ngày 20/4/2016 của Cục Hải quan Vũng Tàu vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:


Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và thông báo khi có kết quả trả lời.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn