VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3918 / VPCP - KGVX

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số  05 - CT / TW  của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Bộ Nội vụ.


Để triển khai thực hiện Chỉ thị số  05 - CT / TW  ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:


Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số  3206 / VPCP - KGVX  ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

  • Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH, TTTT;

  • Ban Tuyên giáo Trung ương;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TKBT, TH;

  • Lưu: VT, KGVX (3), VM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định