THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  866 / TTg - KTN 

V/v chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Minh Hưng - Sikico, tỉnh Bình Phước


Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số  2873 / BKHĐT - QLKKT  ngày 20 tháng 4 năm 2016 về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, tỉnh Bình Phước Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


 1. Đồng ý chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, tỉnh Bình Phước như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên với nội dung như sau:


  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghiệp Minh Hưng - Sikico;


  • Quy mô diện tích quy hoạch: 655 ha;


  • Địa điểm dự án: xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;


  • Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm;


  • Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: 3.392,21 tỷ đồng;


  • Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định hiện hành.

 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần công nghiệp Minh Hưng - Sikico thực hiện dự án đầu tư; đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có vấn đề nhà ở cho người lao động; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, các PTTg CP;

 • Các Bộ: TN&MT, XD, NN&PTNT, QP, GTVT;

 • BQL KKT tỉnh Bình Phước;

 • Công ty CP công nghiệp Minh Hưng - Sikico;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, V.III, TH ;

 • Lưu: VT, KTN (3) Khanh.

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng