THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  875 / TTg - KTN 

V/v Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số  3711 / BKHĐT - QLKKT  ngày 17 tháng 5 năm 2016 về Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 1. Đồng ý Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020 (Quy hoạch) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, cụ thể:

  • Đưa khu công nghiệp An Nhựt Tân 2 quy mô 162 ha tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ ra khỏi Quy hoạch và bổ sung khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải tại Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ với diện tích 162 ha thay thế khu công nghiệp An Nhựt Tân 2 vào Quy hoạch.

  • Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An được phê duyệt tại Công văn số  463 / TTg - KTN  ngày 28 tháng 3 năm 2013 không thay đổi.

 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Long An:

 • Thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An cho phù hợp theo quy định của pháp luật;

 • Tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi Tiết; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thành lập khu công nghiệp theo quy định; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp.

 • Triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp theo quy định để đảm bảo Điều kiện sống, làm việc của người lao động./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;

 • Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, NN&PTNT;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V.III, HC;

 • Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng