BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15102 / TCHQ - TXNK 

V/v thuế GTGT nộp thừa cho tờ khai NSXXK

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai.


Trả lời công văn số  2257 / HQLC - NV  ngày 4/12/2014 của Cục Hải quan Lào Cai về vướng mắc thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa của tờ khai nhập nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, ngày 16/12/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số  18304 / BTC - TCHQ  hướng dẫn. Đề nghị Cục Hải quan Lào Cai nghiên cứu, thực hiện.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang