BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15199 / TCHQ - GSQL 

V/v hoàn thuế hàng hóa NK miễn thuế của Công ty FHS

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số  2205 / HQHT - NV  ngày 03/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giải quyết vướng mắc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét giải quyết vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh nêu tại công văn số  2205 / HQHT - NV  nêu trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đến làm việc để làm rõ những nội dung sau:

  • Lý do các lô hàng do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh nhập khẩu sau ngày đăng ký Danh mục miễn thuế nhưng không trừ lùi số lượng vào Danh mục mà vẫn thực hiện kê khai, nộp thuế.

  • Số hàng hóa nêu trên có hay không thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư  04 / 2012 / TT - BKHĐT  ngày 13/8/2012.

  • Số hàng hóa doanh nghiệp nhập khẩu đã nộp thuế có hay không thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan.

  • Tổng số thuế nhập khẩu dự kiến hoàn cho doanh nghiệp?

  • Đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc xử lý thuế đối với trường hợp nêu trên.

  • Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 34712/2014.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng