BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15227 / TCHQ - GSQL 

V/v xin chuyển cửa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh sang cửa hàng miễn thuế trong nội thành

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số  3139 / HQQN - GSQL  ngày 02/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số  24 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 17/02/2009 và Quyết định số  44 / 2013 / QĐ -  TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số  148 / 2013 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số  09 / GCN - BTM  ngày 12/02/1999 của Bộ Thương mại cấp cho Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện:

    1. Tổ chức kinh doanh bán hàng miễn thuế theo quy định tại Điều 10 Thông tư số  148 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính

    2. Bổ sung đối tượng quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số  148 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính, vào Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp theo thẩm quyền

    3. Đối với địa điểm bán hàng miễn thuế tại cảng Cẩm Phả và cảng Vạn Gia, doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số  09 / GCN - BTM  ngày 12/02/1999 của Bộ Thương mại, và quy định về điều kiện kiểm tra, kiểm soát của hải quan đối với cửa hàng miễn thuế và kho chứa hàng miễn thuế tại Quyết định số  24 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 17/02/2009 và Quyết định số  44 / 2013 / QĐ - TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số  148 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính.

  2. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hàng hoá kinh doanh bán hàng miễn thuế đúng đối tượng, định lượng theo quy định.

  3. Về định lượng bán hàng miễn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số  66 / 2002 / NĐ - CP  của 01 tháng 7 năm 2002 của Chính Phủ.

  4. Báo cáo Tổng cục Hải quan các vướng mắc phát sinh (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan)

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh