BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 53 / LĐTBXH - BHXH

V/v thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam


Trả lời Công văn số 3988 / CSVN - LĐTL ngày 29/12/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị cho ý kiến về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý và người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Về căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý:


    Chế độ tiền lương đối với các viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được thực hiện theo Bảng hệ số lương của viên chức quản lý chuyên trách ban hành kèm theo Nghị định số 51 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Do vậy, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các viên chức quản lý là mức tiền lương theo Bảng hệ số lương của viên chức quản lý chuyên trách ban hành kèm theo Nghị định số 51 / 2013 / NĐ - CP nêu trên và thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội.


  2. Về căn cứ tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa:


Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4867 / LĐTBXH - BHXH ngày 22/12/2014 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản phô tô gửi kèm theo). Theo đó, trong khi chờ ý kiến chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và để thực hiện việc thu nộp và giải quyết chế độ kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp nêu trên, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tạm thời thực hiện tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày 01/5/2013, từ ngày 01/5/2013 cho đến trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực thi hành vẫn thực hiện theo quy định trước ngày 01/5/2013.


Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam liên hệ với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Vụ Lao động-Tiền lương;

  • Lưu: VT, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Trần Thị Thúy Nga