BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  025 / XNK - XXHH 

V/v nộp hồ sơ đăng ký nhập khẩu qua Internet

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi:


Ngày 25 tháng 12 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng các Bộ trưởng, Thứ trưởng của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã chính thức khai trương Cơ chế Một cửa Quốc gia, trong đó có thủ tục nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và xe máy phân khối lớn.


Để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng và triển khai các nội dung nêu tại Thông tư liên tịch  84 / 2013 / TTLT - BTC - BCT - BGTVT  ngày 25 tháng 6 năm 2013, trong thời gian quá độ trước khi tiến hành nhận và xử lý hồ sơ hoàn toàn qua mạng Internet, đề nghị doanh nghiệp khi đăng ký nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và xe máy phân khối lớn cùng với việc nộp hồ sơ giấy thì phải tiến hành nộp hồ sơ trên mạng. Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu chỉ xem xét xử lý các hồ sơ giấy sau khi doanh nghiệp đã nộp hồ sơ trên mạng và được chuyên viên phụ trách duyệt hồ sơ trên mạng.


Để đăng ký hồ sơ trên mạng, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:


 • Truy cập vào Cổng thông tin Một cửa Quốc gia https: / / vnsw .gov.vn.


 • Kiểm tra tài khoản đã được cung cấp bằng cách sử dụng tên truy cập là mã số thuế của doanh nghiệp và mật khẩu là 123456a@. Sau khi truy cập lần đầu tiên, doanh nghiệp phải đổi mật khẩu.


 • Trường hợp các doanh nghiệp chưa được tạo tài khoản thì vào mục đăng ký người sử dụng mới ngay bên dưới phần đăng nhập.


  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp liên hệ theo các số điện thoại sau:


  1. Tổng cục Hải quan:


 • Anh Nguyễn Ngọc Hải: 0935 260 560, email: hainn01@customs.gov.vn


 • Anh Hoàng Huy Hoàng: 0904 053 053, email: hoanghh@customs.gov.vn


  1. Bộ Công ThươngCục Xuất nhập khẩu xin thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú (để báo cáo);

 • Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);

 • Cục TMĐT và CNTT (để phối hợp);

 • Tổng cục Hải quan (Cục CNTT và TKHQ) (để phối hợp);

 • Lưu: VT, XXHH

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thanh Hải