BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15493 / TB - TCHQ 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014


THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số  06 / 2003 / NĐ - CP  ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số  49 / 2010 / TT - BTC  ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị xác định trước mã số tại Đơn đề nghị số HS-ALD ngày 15.12.2014 do Ban Quản lý dự án lưới điện TP. Hồ Chí Minh, mã số thuế 0300951119 cung cấp và công văn số  4557 / HQHCM - TXNK  ngày 18.12.2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:


1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: 110kV SF6 Gas Insulated Switchgear (Thiết bị đóng ngắt kiểu kín bằng khí SF6 110kV).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 110kV SF6 Gas Insulated Switchgear (Thiết bị đóng ngắt kiểu kín bằng khí SF6 110kV).

Ký, mã hiệu, chủng loại: ELK-04

Nhà sản xuất:  ABB / Trung  Quốc.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Thiết bị đóng ngắt kiểu kín bằng khí SF6 110kV; Cấu tạo gồm: Thanh góp (cái), dao cách ly thanh góp (cái), máy ngắt (cắt), dao cách ly đường dây cung cấp, máy biến dòng, máy biến điện áp, ống nối ngoài, cầu dao nối đất bảo dưỡng, cầu dao nối đất tốc độ cao, chống sét. Trong đó thiết bị chính quan trọng nhất là máy ngắt (cắt); Cơ chế hoạt động: Máy cắt khí ngắt điện theo nguyên lý tự thổi và nén, có thể vận hành bằng điều khiển từ xa thông qua máy tính hoặc bằng tay tại chỗ; Thông số kỹ thuật: 110kv, 1250A, 31, 5kA / 3s ; Công dụng: Bộ tự đóng lại cho ngăn đường dây. Chúng có khả năng cắt dòng điện tải, cắt và đóng máy biến áp cũng như cắt đường dây và cáp không tải. Chúng có khả năng đóng dòng điện ngắn mạch và dẫn điện ngắn mạch trong thời gian ngắn.

3. Kết quả xác định trước mã số:


Tên thương mại: 110kV SF6 Gas Insulated Switchgear (Thiết bị đóng ngắt kiểu kín bằng khí SF6 110kV).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 110kV SF6 Gas Insulated Switchgear (Thiết bị đóng ngắt kiểu kín bằng khí SF6 110kV).

Ký, mã hiệu, chủng loại: ELK-04

Nhà sản xuất:  ABB / Trung  Quốc

thuộc Nhóm 8535: Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, hộp đấu nối) dùng cho điện áp trên 1000V; Phân nhóm 8535.30: - Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt điện; Mã số 8535.30.20: - Dùng cho điện áp từ 66kV trở lên tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để biết và thực hiện./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái