VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  353 / VPCP - KTTH 

V/v nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài chính, Tư pháp.


Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số  76 / TTr - BTTTT  ngày 04 tháng 12 năm 2014 và Công văn số  3644 / BTTTT - CNTT  ngày 15 tháng 12 năm 2014; ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số  13153 / BCT - XNK  ngày 29 tháng 12 năm 2014 và số  12348 / BCT - XNK  ngày 09 tháng 12 năm 2014, của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số  1272 / KCNC - DN  ngày 02 tháng 12 năm 2014 về việc cho phép nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


  1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số trường hợp xem xét, cho phép nhập khẩu đối với những sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. Trong đó quy định rõ các điều kiện, tiêu chí, quy trình thủ tục nhập khẩu, có thể ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định các trường hợp này và phải bảo đảm hạn chế tối đa việc nhập khẩu sản phẩm cũ, lạc hậu, chất lượng kém, rác thải công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sản xuất trong nước... Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2015.


  2. Trong khi chưa có văn bản quy định chung về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông giải trình rõ sự cần thiết phải cho phép Công ty TNHH MTV Nidec Seimitsu và Công ty Hoya Glass Disk Việt Nam được nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu, chủng loại, số lượng sản phẩm nhập khẩu và cơ chế quản lý bảo đảm kiểm tra, giám sát sử dụng đúng mục đích; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);

  • BQL Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp